Regulamin

Regulamin sklepu internetowego "ZNAKI.PL"

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) Przemysław Szmigiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SZMIGIEL ZNAKI Przemysław Szmigiel określa regulamin dla sklepu internetowego "ZNAKI.PL".

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje regulaminowe:

1. Kupujący - to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie RP, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie RP, będąca stroną umowy sprzedaży.

2. Sprzedający – Przemysław Szmigiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SZMIGIEL ZNAKI Przemysław Szmigiel z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 202, PNA 91-218, NIP: 726-149-09-00. REGON: 470584215

3. Ceny oferowane przez sprzedawcę w ramach sklepu internetowego "ZNAKI.PL" wyrażone są w złotych polskich w kwotach netto - nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), oraz kwotach brutto - zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4. Produkt – towar oferowany przez sprzedającego.

5. Formularz zamówienia - to dokument określający dane kupującego tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, lub oznaczenie firmy przedsiębiorcy i jego siedziby, NIP, Regon, przedmiot zakupu (oznaczenie towaru), sposób kontaktu bezpośredniego, potwierdzenie zapoznania się z treścią niemniejszego regulaminu. Wypełnienie formularza, podpisanie go przez kupującego, potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Sposób złożenia formularza opisany jest w regulaminie.

6. Sklep internetowy "ZNAKI.PL" - działa pod adresem www.znaki.pl, prowadzony jest przez Przemysława Szmigiela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SZMIGIEL ZNAKI Przemysław Szmigiel z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 202, PNA 91-218, NIP: 726-149-09-00, REGON: 470584215.

7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

II. SKŁADNIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż oferowanych produktów za pośrednictwem sieci internetowej.

2. Zamówienia są przyjmowane do realizacji za pośrednictwem sieci internetowej. W celu złożenia zamówienia należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia. Po poprawnym złożeniu zamówienia przez kupującego, sprzedawca wysyła e-mailem wiadomość, informującą kupującego, że zamówienie zostało doręczone do sklepu.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, gdy do sklepu zostanie doręczony od kupującego e-mail zwrotny na adres: „biuro@znaki.pl" z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

a) w przypadku płatności „za pobraniem” do 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,

b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – do 4 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy sklepu,

c) w przypadku płatności on-line - do 4 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy sklepu.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do kupującego. Przewidywany czas dostawy jak w pkt. II 4.

6. Termin otrzymania przesyłki, to czas realizacji zamówienia plus przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku kiedy wybrane produkty objęte zamówieniem nie są aktualnie dostępne, kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący wówczas decyduje czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Szmigiel Znaki Przemysław Szmigiel z siedzibą w Łodzi, adres:  ul. Traktorowa 202, kod pocztowy 91-218.


2. Dane osobowe Konsumenta oraz Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:
a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

- realizacji zakupów - składania zamówień

- rejestracji konta Klienta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się”);

b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

- kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

d) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

3. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

4. Dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta lub realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta (jedynie w przypadku wybrania w koszyku zakupowym opcji „Zarejestruj się). Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

5.Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

 

6.Kupujący oraz Użytkownik mają prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, Kupujący oraz Użytkownik może ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

c) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

8. W celu realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem bezpośrednio.

9. Jeżeli Użytkownik, Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora. 

10. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

 IV. PŁATNOŚCI

1. Płatność ceny nabycia towaru może być dokonana na podstawie jednej z poniżej wymienionych form:

a) Paczka za pobraniem - płatność do rąk dostawcy w momencie dostawy towaru.

b) Przelew bankowy (z podanym w tytule numerem zamówienia) w terminie 2 dni od daty potwierdzenia formularza zamówienia, na rachunek bankowy sprzedawcy prowadzony w:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.: 78 1050 1461 1000 0092 6165 0478

c) Przelew on-line

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Za zamówione towary kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

a) przy odbiorze: należność pobiera kurier,

b) przelewem bankowym na rachunek bankowy sklepu,

c) przelew on-line (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.) :

 • mTransfer – mBank

 • Inteligo – PKO BP

 • Bank Pekao

 • Bank PKO – IKO

 • Bank PKO- IPKO

 • Bank Pekao- PeoPay

 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

 • Bank Zachodni WBK

 • BNP PARIBAS

 • Pocztowy24

 • Deutsche Bank

 • SGB Bank SA

 • GET IN BANK

 • Credit Agricole

 • ING

 • BNP PARIBAS eBGŻ

 • Raiffeisen Bank Polska

 • Eurobank

 • Millennium BANK

 • BOŚ Bank

 • Citi Bank Handlowy

 • Alior Bank

 • PBS Bank

 • NET – Bank Express

 • Toyota Bank

 • PLUS Bank

 • T-Mobile – Usługi bankowe

 • Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych :

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

V. DOSTAWA

1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej w sposób uzgodniony z kupującym.

Koszty dostawy:

 1. 28,00 zł (brutto) - do 30 kg                             (paczka)

 2. 61,00 zł (brutto) - od 30 kg do 60 kg           (min. 2 paczki)

 3. 210,00 zł (brutto) - od 60 kg do 500 kg      (paleta)

 4. 250,00 zł (brutto) - od 500 kg do 1000 kg (paleta)

Przedstawione wyżej ceny za dostawy dotyczą formy płatności przelewem (przedpłata), lub płatności on-line. W przypadku płatności za pobraniem, doliczana jest dodatkowa opłata w kwocie 6 zł.

2. W momencie potwierdzenia przez kupującego wysłanego przez niego zamówienia (zgodnie z pkt. II 3), dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów wymienionych w zamówieniu.

3. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zamianami).

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z obowiązującym prawem polskim i w języku polskim.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, z wyłączeniem sporów, którego stroną jest konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) kodeksu cywilnego. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zamianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zamianami).

7. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym "ZNAKI.PL", są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. Administratorem danych jest sprzedający.

                                
VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. V 5 i 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów.

 3. Sposoby odstąpienia od umowy przez konsumenta:

  a) przy wykorzystaniu wzoru formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i doręczenie go do siedziby sprzedającego;

  b) przez złożenie oświadczenia listem e-mail na adres: „biuro@znaki.pl".

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi listem zwrotnym e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym „ZNAKI.PL”). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi bezpośrednio konsument. Adres do zwrotu: Łódź, ul. Traktorowa 202, PNA 91-218.

 4. Produkt nie może nosić śladów używania.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 6. Klient będący przedsiębiorcą może zrezygnować z produktu kupionego w sklepie, poprzez jego zwrot bez podania przyczyny, w ciągu 7 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny a także nie został uszkodzony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.

 7. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt doręczenia i odesłania produktu ponosi klient i nie podlega on zwrotowi przez sprzedającego. W przypadku gdy płatność zostanie dokonana przy użyciu karty płatniczej, to sprzedający w razie wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje, dokona takiego zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej kupującego w ciągu 10 dni roboczych. 

 VII. REKLAMACJE

 1. Jeżeli po otrzymaniu produktu, kupujący stwierdzi w nim wady fizyczne, powinien niezwłocznie odesłać go przesyłką pocztową na adres: SZMIGIEL ZNAKI Przemysław Szmigiel, ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź.

2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię otrzymanej faktury oraz pisemny opis przyczyny reklamacji i określić datę wystąpienia wady.

3. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne produktu wynikające z uszkodzenia produktu przez kupującego lub osobę trzecią lub powstałą wskutek niewłaściwego użytkowania produktu, użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia doręczenia.

5. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji za zasadną, produkt zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedającego, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie produkty.

6. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną, sprzedawca odsyła kupującemu produkt, na jego koszt.

VIII. RĘKOJMIA

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu i wady prawne - zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zamianami) polegające na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, tj. gdy:

a) produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) produkt nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) produkt nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

d) produkt został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

2. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia pod adresem http://www.znaki.pl

3. Zmiany regulaminu nie dotyczą formularzy, które wcześniej zostały już skutecznie przesłane przez kupujących.

4. W sprawach nie uregulowanych w formularzu oraz niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2020 r.

 

Załącznik numer 1 regulaminu sklepu „ZNAKI.PL”

Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

……..…………………………………

(data)

…………………………………………………

 

…………………………………………………

 

…………………………………………………

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

…………………………………………………………………

 

………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………….

(nazwa i adres sprzedającego)

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zwartej na odległość

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia

 

………..…………………………………, następujących produktów:…………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………..……

 

………………………………………………………………………………………………………………..………

 

………………………………………………………………………………………………………………….…….

 

Data odbioru produktów przez konsumenta: ……………………………..…………………….

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl