Zwroty i reklamacje
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY
 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. V 5 i 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów.
 3. Sposoby odstąpienia od umowy przez konsumenta:
 1. a) przy wykorzystaniu wzoru formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i doręczenie go do siedziby sprzedającego;
 2. b) przez złożenie oświadczenia listem e-mail na adres: „biuro@znaki.pl".
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi listem zwrotnym e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym „ZNAKI.PL”). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi bezpośrednio konsument. Adres do zwrotu: Łódź, ul. Traktorowa 202, PNA 91-218.
 4. Produkt nie może nosić śladów używania.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Klient będący przedsiębiorcą może zrezygnować z produktu kupionego w sklepie, poprzez jego zwrot bez podania przyczyny, w ciągu 7 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny a także nie został uszkodzony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.
 7. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt doręczenia i odesłania produktu ponosi klient i nie podlega on zwrotowi przez sprzedającego. W przypadku gdy płatność zostanie dokonana przy użyciu karty płatniczej, to sprzedający w razie wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje, dokona takiego zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej kupującego w ciągu 10 dni roboczych. 

REKLAMACJE

 1. Jeżeli po otrzymaniu produktu, kupujący stwierdzi w nim wady fizyczne, powinien niezwłocznie odesłać go przesyłką pocztową na adres: SZMIGIEL ZNAKI Sp. z o.o., ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię otrzymanej faktury oraz pisemny opis przyczyny reklamacji i określić datę wystąpienia wady.
 3. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne produktu wynikające z uszkodzenia produktu przez kupującego lub osobę trzecią lub powstałą wskutek niewłaściwego użytkowania produktu, użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia doręczenia.
 5. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji za zasadną, produkt zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z przyczyn niezależnych od sprzedającego, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie produkty.
 6. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną, sprzedawca odsyła kupującemu produkt, na jego koszt.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

___________________________

                (data)

___________________________

 

___________________________

 

___________________________

            (imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

Szmigiel Znaki Sp. z o.o. 

 1. Traktorowa 202, 91-218 Łódź

NIP 947 198 82 57

                                                                                                                                            (nazwa i adres sprzedającego)

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zwartej na odległość

 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży
z dnia___________________, następujących produktów:

 

 1. _____________________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Data odbioru produktów przez konsumenta:________________________________________

 

Oświadczenie dostępne jest również w zakładce Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl